Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE THUISWINKELVOORWAARDEN |  MAX&mini.

Artikel 1.  Definitie
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden:  de onderhavige Algemene Thuiswinkelvoorwaarden van MAX&mini
MAX&mini
: MAX&mini is een handelsnaam van de eenmanszaak met KvK-dossiernummer 644211203, statutair gevestigd te Middelburg;
Wederpartij: de natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument), met wie MAX&mini een overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;
Partij(en):  MAX&mini en de Wederpartij, dan wel een van hen, die een overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;
Overeenkomst op afstand: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij MAX&mini toezegt, onder toepasselijkheid van de Voorwaarden, één of meer producten te leveren tegen een door Wederpartij te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door MAX&mini georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand:  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;
Aanbod: ieder aanbod van MAX&mini aan Wederpartij tot het aangaan van een Overeenkomst op afstand;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Wederpartij om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen Wederpartij gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Dag: Kalenderdag
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Wederpartij of MAX&mini in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Gegevens MAX&mini

MAX&mini

Vestigingadres; Hugo de grootlaan 30, 4334 AV Middelburg

Telefoonnummer: +31 628140593
Telefonisch bereikbaarheid: maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@bymaxmini.com 

KvK-nummer: 644211203
BTW-identificatienummer: NL149259013 B02

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MAX&mini  en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Partijen.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden aan Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij MAX&mini zijn in te zien en zij op verzoek van Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 2 en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden door MAX&mini.
 4. Voor het geval dat naast de Voorwaarden tevens bijzondere productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de artikelen 3.2 en 3.3 van overeenkomstige toepassing en kan Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige bepalingen in de Voorwaarden en toepasselijke bijzondere productvoorwaarden steeds beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Wederpartij mogelijk te maken. Als MAX&mini gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden MAX&mini niet.
 3. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door Wederpartij van het Aanbod van MAX&mini  en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Wederpartij het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MAX&mini onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Wederpartij de Overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft MAX&mini  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Wederpartij elektronisch kan betalen, zal MAX&mini daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. MAX&mini  kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien MAX&mini op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand (toch) niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. MAX&mini  zal bij het product aan Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van MAX&mini waar Wederpartij met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Wederpartij van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 3 van de Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de MAX&mini deze gegevens al aan Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft Wederpartij de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Wederpartij.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MAX&mini retourneren, conform de door MAX&mini verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 . Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal MAX&mini dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als MAX&mini de melding van herroeping door de Wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt MAX&mini na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. MAX&mini vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door MAX&mini in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Wederpartij hem de herroeping meldt. Tenzij MAX&mini aanbiedt het product zelf af te halen, mag MAX&mini wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de Wederpartij aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. MAX&mini gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Wederpartij heeft gebruikt, tenzij de Wederpartij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Wederpartij.
 4. De kosten voor het terugsturen van artikelen bij retournering of omruilen zijn voor de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
 5. Als de Wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MAX&mini de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien Wederpartij niet over een Herroepingsrecht beschikt, kan dit door MAX&mini  alleen worden uitgesloten indien zij dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MAX&mini  geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Wederpartij de verzegeling heeft verbroken;
 • gepersonaliseerde producten of op maat gemaakte producten.

Artikel 11. De prijs

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. In afwijking van artikel 9.1 kan MAX&mini  producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MAX&mini  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien MAX&mini dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • Wederpartij de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

       5.   De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12. Conformiteit en garantie

 1. MAX&mini  staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door MAX&mini , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die Wederpartij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van MAX&mini  jegens MAX&mini kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 13. Levering

 1. MAX&mini  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Wederpartij aan MAX&mini kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Voorwaarden is vermeld, zal MAX&mini  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Wederpartij hiervan uiterlijk één (1) maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Wederpartij heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden, zonder dat Wederpartij daarbij recht heeft op enige schadevergoeding door MAX&mini.
 4. In geval van ontbinding op grond van artikel 11.3 zal MAX&mini  het bedrag dat Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal MAX&mini  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending van het vervangende artikel zijn in geval van herroeping door Wederpartij voor rekening van MAX&mini.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Wederpartij bij MAX&mini, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Betaling

 1. Voor zover niet eerder of later is overeengekomen, dienen de door Wederpartij verschuldigde bedragen aan MAX&mini  te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na bezorging van het product.
 2. Wanneer door MAX&mini vooruitbetaling is bedongen, kan Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MAX&mini te melden.
 4. Bij niet-betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij – behoudens wettelijke beperkingen – aan MAX&mini  een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 5. Indien Wederpartij ook na daartoe door MAX&mini schriftelijk of per e-mail te zijn aangemaand niet tot betaling overgaat, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton per 1 februari 2008, althans de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op afstand geldende Staffel. Dit betekent concreet – op basis van de Staffel per 1 februari 2008 – een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
 • € 37,00 voor openstaande bedragen t/m € 250,00
 • € 75,00 voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,00
 • € 150,00 voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,00
 • € 300,00 voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,00
 • € 450,00 voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,00
 • € 600,00 voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,00

Artikel 16. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten door Wederpartij binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MAX&mini, nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Een klacht kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden ingediend bij MAX&mini.
 2. Bij MAX&mini ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MAX&mini binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien enige klacht tussen Partijen niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting als bedoeld in artikel 16.2.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. MAX&mini blijft volledig eigenaar van het geleverde product of de geleverde producten totdat de Wederpartij al hetgeen zij aan MAX&mini is verschuldigd, volledig heeft voldaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Indien MAX&mini aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • MAX&mini is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MAX&mini  is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • MAX&mini is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In dat geval is de aansprakelijkheid van MAX&mini beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • MAX&mini is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen                  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of                    andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • De aansprakelijkheid van MAX&mini is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MAX&mini of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op overeenkomsten op afstand tussen MAX&mini en Wederpartij waarop de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De volgens de Nederlandse wetgeving bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van en te beslissen over geschillen tussen MAX&mini en Wederpartij inzake de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst om afstand met betrekking tot door MAX&mini te leveren of geleverde producten is en/of de uitleg van de Voorwaarden.

Versie: 31 maart 2016

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Middelburg onder nummer ..........